Ontwikkeling van het kind

Ik en gevoel (emotionele ontwikkeling)

Wij streven ernaar dat ieder kind zich veilig en geborgen voelt, vertrouwen heeft in zichzelf, in elkaar en in ons. Deze basisvoorwaarde is essentieel om geloof en plezier te hebben in eigen kunnen (competentie). Werken aan de emotionele ontwikkeling van de kinderen zit verweven door het hele onderwijs op onze school.

Overblijven

Op het Kompas vinden we het belangrijk dat de kinderen met plezier overblijven. Alle kinderen kunnen zich hiervoor opgeven.

Buitenschoolse Opvang

Het Kompas vindt het belangrijk dat uw kind ook buiten school terecht kan bij een organisatie die past bij haar onderwijskundige, pedagogische en christelijke identiteit. Daarom is samen met de buurtvereniging en de ouders van de OR/MR en de VCPON een visiedocument (de school met een plus) geschreven en is besloten samen te werken met kindercentrum Bzzzonder.

Verkeersouders

Henriëtte Kragt en Hilleen Russcher zijn de huidige verkeersouders van “Het Kompas”.

Samen proberen we de schoolomgeving verkeersveilig te houden.  We zijn actief met het verkeer bezig.

Gebedsgroep

In 2006 hebben een aantal ouders van het Kompas het initiatief genomen om te starten met een gebedsgroep voor de school. Waarom een gebedsgroep? In deze tijd komt er veel op de kinderen af, zowel in positieve als in negatieve zin. Ook het christelijk onderwijs staat onder druk. Door te bidden voor de kinderen, de leerkrachten en het schoolbestuur willen we hen daarin ondersteunen. Om zo mee te bouwen aan een positief, goed, christelijk leer- en leefklimaat.

Lid worden van de ouderraad?

Wilt u betrokken raken bij het bestuur van de school of iets voor de school doen?

Lidmaatschap van de vereniging PCO-N

Het is belangrijk om lid te zijn van de vereniging. U kunt invloed uitoefenen op het beleid van het bestuur én u ondersteunt het onderwijs aan uw kind(eren) ook financieel. Uit de eigen middelen draagt de vereniging financieel bij aan het onderwijs op de scholen. Het lidmaatschap bedraagt € 12,- per jaar. Als twee ouders of verzorgers uit één gezin  lid worden, kost het tweede lidmaatschap € 7,-. De contributie is verschuldigd per kalenderjaar.Als lid van de vereniging ontvangt u het jaarverslag van de PCO-N en een uitnodiging om de jaarlijkse ledenvergadering te bezoeken. Voor meer informatie, klik hier.