Omdat PCO-Nieuwleusen vier scholen beheert, is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) opgericht, dit is wettelijk verplicht. De GMR behandelt de zaken die voor de vier scholen gelden, dus school-overstijgend zijn. De GMR heeft een eigen reglement, waarbij een aantal bevoegdheden van de MR overgedragen zijn aan de GMR.
Onderwerpen op het gebied van onder andere personeelsbeleid en formatiebeleid zijn thema’s waarbij advies of instemming van de GMR wordt gevraagd. Het bestuur hoopt door nauwe samenwerking met de GMR op kwalitatieve sturing en een breed draagvlak van haar beleid. De samenstelling van de GMR (december 2023):

Leerkrachten
Jorine Groen (De Wegwijzer)
Noëlle Altena (De Zaaier)
Gerda Seinen (Het Kompas)
Jeanet Buitenhuis (De Meele)

Ouders
Marco Laarman (De Wegwijzer)
Christina Mulder (De Meele)
Naomi Zondervan (De Zaaier)
Vacant (Het Kompas)

Het jaarverslag en de notulen van de GMR vergaderingen zijn te vinden in de downloads.