Omdat PCO-N vier scholen beheert, is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) opgericht, dit is wettelijk verplicht. De GMR behandelt de zaken die voor de vier scholen gelden, dus school-overstijgend zijn. De GMR heeft een eigen reglement, waarbij een aantal bevoegdheden van de MR overgedragen zijn aan de GMR.
Onderwerpen op het gebied van onder andere personeelsbeleid en formatiebeleid zijn thema’s waarbij advies of instemming van de GMR wordt gevraagd. Het bestuur hoopt door nauwe samenwerking met de GMR op kwalitatieve sturing en een breed draagvlak van haar beleid. De samenstelling van de GMR (januari 2021):

Leerkrachten
Joël de Groot (Wegwijzer)
Noëlle Altena (Zaaier)
Vacant (Kompas)
Gerda Seinen (De Meele)

Ouders
Marco Laarman (Wegwijzer)
Christina Mulder (de Meele)
Claudia Schuurman (Zaaier)
Sven van Brakel (Kompas)

De notulen van de vergadering zijn te vinden in de downloads.