De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke school een Medezeggenschapsraad(MR) te hebben. Dit is een orgaan waarin ouders en personeelsleden zijn vertegenwoordigd. Omdat PCO-N vier scholen beheert, is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad opgericht (GMR). De GMR behandelt de zaken die voor de vier scholen gelden, dus schooloverstijgend zijn. Onderwerpen op het gebied van o.a. personeelsbeleid en formatiebeleid zijn thema’s waarbij advies of instemming van de GMR wordt gevraagd.