In iedere situatie waarin mensen met elkaar omgaan, worden gedragsregels overtreden en komt het voor dat normen en waarden onvoldoende worden gerespecteerd. Ook binnen de onderwijssituatie waarin volwassenen en kinderen zo nauw bij elkaar betrokken zijn, worden soms grenzen overschreden.

Voorbeelden hiervan zijn:
mishandeling of discriminerende uitlatingen, seksuele intimidatie, agressie, pesten en geweld. Dit zijn voorbeelden die binnen de onderwijssituatie plaatsvinden en die door de leerlingen, ouders/ verzorgers en onderwijsgevenden als ongewenst worden ervaren.

Als zo’n situatie zich voordoet, weet men vaak niet hoe men er mee moet omgaan. Het is wenselijk grensoverschrijdend gedrag zo snel mogelijk en ook openlijk met de direct betrokkenen te bespreken. Op iedere school is een intern contactpersoon voor vertrouwenskwesties aangesteld. Zij kunnen bij een klacht advies geven in de te volgen procedure. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon: mevrouw J. Drost Zij is bereikbaar via Centraal Nederland: telefoon: 085 8330330.

De Schoolcontactpersoon is het eerste aanspreekpunt bij vermoedens van of klachten over ongewenste intimiteiten. De vertrouwenspersoon adviseert wanneer het concrete klachten betreft, hoe hiermee omgegaan kan worden. Bij handhaving van de klacht wordt er verwezen naar de landelijke klachtencommissie en desgewenst wordt de klager daarbij begeleid. Het spreekt vanzelf dat de schoolcontactpersoon verplicht is tot geheimhouding van alle zaken die hij of zij in zijn/haar functie verneemt.